Születés hazai anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezéshez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirat – útlevél, személyazonosító igazolvány, vagy 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány – szükséges!

Amennyiben a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik a kérelmező (gyermeknél a szülők legalább egyike), úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálatra van szükség.

Eljárás

Ki kell tölteni az ADATLAP-ot az alábbiak szerint

 • Kiskorú esetén
 • Nagykorú esetén
 • Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!
 • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki pl.: John Thomas Smith és nem John T. Smith
 • Kanadai helységnevek kitöltésénél kérjük írja ki a tartomány nevét is!
 • Magyar állampolgár legfeljebb két utónevet viselhet. Ha a külföldi okiratban kettőnél több utónév szerepel, a szülőknek közös írásbeli nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy gyermekük melyik két utónevét jegyezzék be Magyarországon. (A családi névre vonatkozóan lásd: itt Adobe PDF dokumentum)
 • Ha a külföldi születési anyakönyvi kivonat születés helyeként csak megyét (county) jelöl meg, a szülőknek közös írásos nyilatkozatot kell tenniük a születés pontos helyéről (városáról)
 • A külföldön született magyar állampolgár szülei közös nyilatkozatban kérhetik a gyermek utónevének bejegyzését az eredeti okirat szerint, vagy a magyar írásmódnak megfelelően
 • Postai benyújtás esetén a nyilatkozatot magyar tiszteletbeli konzul vagy kanadai közjegyző előtt kell megtenni, magyar nyelven. Amennyiben a kérelmező nagykorú, úgy saját maga tegyen nyilatkozatot
 • Nyilatkozat születési helyről
 • Nyilatkozat születési helyről és utónév használatról
 • Kérelmező nyilatkozata családi és utónevéről
 • A származási hely az anya állandó vagy ideiglenes lakóhelye a gyermek születésének időpontjában (amelyet az anya erre a kérdésre adott válasza alapján jegyeznek be)
 • A szülők lakóhelyeként a gyermek születésekor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni
 • A nem magyar állampolgárságú szülő személyazonosságát és külföldi állampolgárságát külföldi útlevelének fénymásolatával igazolhatja

Csatolni kell

1) A gyermek külföldi, 3 hónapnál nem régebbi, eredeti születési anyakönyvi kivonatát.

 • A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot.
 • (Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, úgy küldje be a birtokában lévő első eredeti okmányt, jelezve, hogy kéri annak visszajuttatását. Az eredeti okmányról ekkor hiteles másolatot készítünk, melynek díját előre be kell fizetnie.)

2) A szülök házassági anyakönyvi kivonatát:

 • Magyarországon kötött házasság esetén az anyakönyvi kivonat fénymásolatát
 • Külföldön kötött, de Magyarországon anyakönyvezett házasság esetén a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát
 • Külföldön kötött, de Magyarországon még nem anyakönyvezett házasságot előbb Magyarországon is anyakönyveztetni kell (leírás: itt)
 • Ha a szülők nem élnek házasságban, és az apaság a gyermek apai elismerésén alapul, úgy szükséges a "Jegyzőkönyv apai elismerésről" Adobe PDF dokumentum felvétele személyesen az Ottawai Nagykövetségen (a magyar törvények szerint erre még akkor is szükség van, ha a kanadai születési anyakönyvi kivonatban be van jegyezve az apa).
 • Amennyiben erre nincs mód, úgy az anya nyilatkozhat, hogy az apa adatai nélkül kéri a születés anyakönyvezését. A gyermek családi jogállását a későbbiekben is rendezhetik a magyar külképviseleten. Magyarországon az apai elismerés és az anyai hozzájárulás anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, gyámhatóságnál jegyzőkönyvbe vehető, vagy közjegyzői okiratba foglalható).
 • Ha a szülők nem élnek házasságban, és az apaság nem a gyermek apai elismerésén alapul, az apaságot megállapító bírósági ítéletet. Ha nem magyar bíróság hozta, úgy az ítélet magyar fordítása is szükséges.

3) A külföldi születési anyakönyvi kivonat fordítását:

 • Angol és/vagy francia, és/vagy spanyol nyelvű okirat esetén a fordítást a kérelmező is elkészítheti, s azt a nagykövetség hitelesíti;
 • nem angol és/vagy francia, és/vagy spanyol nyelvű okirat esetén keresse fel az illetékes magyar képviseletet, tisztázandó a magyar nyelvű fordítás hitelesítésének lehetőségét.

Magyar képviselethez történő benyújtása

Személyesen, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleten.

Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben a külképviselet előtt ismert kanadai közjegyzővel – notary public – vagy a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével személyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal hitelesíttetnie kell a a melléket dokumentum felhasználásával. Kiskorú kérelme esetén mindkét szülőnek a személyazonosságát igazolni kell ezen a módon.

warning sm Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő kérjük, hogy otthoni, mobil vagy munkahelyi telefonszámát is adják meg a kérelem benyújtásakor.

Eljárási díj

A konzuli díjat készpénzben vagy a megkeresett diplomáciai képviselet nevére kiállított pénzes utalványon (money order) kérjük befizetni.

Konzuli díjak »